Page 40 - Tekstil Teknoloji Aralık-December
P. 40
tekstilteknoloji_aralik.qxp_Tekstil Subat 7.12.2015 20:22 Page 38


ITMA 2015 REVIEW


- As random card with random rollers, doffers, condenser -İki dofer silindir ve münferit paralel iletim sistemi,
rolls and take-off rollers. -Dofer silindir çiftleri ve alt ve üst kondenser silindirine sahip
The universal model series VectorQuadroCard comprises sistem,
variable components for all kinds of applications. Focus is -Sıradan silindir, dofer, kondenser ve çıkarma silindirine sahip
laid on high throughput with good web quality. The VQC sıradan tarak.
exhibited at the show with a working width of 3.2 m is Çok amaçlı model serisi “VectorQuadroCard”, her türlü
designed for the geotextile sector. uygulama için çeşitli bileşenlerden oluşmaktadır. Bu noktada iyi
ağ kalitesi ile yüksek verimliliğe önem verilmektedir. 3.2 m
Super-DLSC 200: New Crosslapper, Speed 200 m/min. çalışma genişliğiyle fuarda sergilenecek “VQC”, jeotekstil
The new crosslapper type Super-DLSC 200 allows electro- sektörü için tasarlanmıştır.
mechanical speeds of up to 200 m/min for web infeed
speeds, depending on the fibre specification. It aims at Super-DLSC 200: 200 m/ dak. hızlı yeni Çapraz Serici
reducing a possible bottleneck for the total throughput of the Yeni çapraz serici tipi “Super-DLSC 200”, elyaf
complete installation. At the crosslapper infeed Dilo has spesifikasyonuna bağlı olarak, ağ besleme hızlarının elektro-
installed the proven “CV1A” web regulation system for an mekanik hızda 200 m/ dak’ya çıkmasına olanak tanıyor. Komple
improved evenness of the needlefelt with a great potential for kurulumun toplam veriminde olası bir tıkanıklığı azaltmayı
fibre savings. This very high web infeed speed has been hedefliyor. Çapraz serici beslemede Dilo, elyaftan tasarruf etme
made possible by a further increase of the drive power within açısından yüksek potansiyele sahip, iğne keçesinin ileri seviye
the “3-apron-layering technology”. All drives for the aprons düzgünlüğü için kanıtlanmış ağ regüle sistemi “CV1A”yı
and the layering carriages are direct water-cooled torque kurdu. Bu oldukça yüksek ağ besleme hızı, “3 apronlu kat
motors to improve the acceleration with reduced gear wear. kat kesme teknolojisi” içerisindeki tahrik gücünün daha fazla
In addition, we have taken special measures to eliminate and artırılmasıyla gerçekleştirildi. Apron ve kat kat kesim
reduce apron vibrations in order to achieve an exact web taşıyıcıları için tüm tahrikler, azaltılan dişli aşınmasıyla ivmeyi
overlapping (lap joints). Furthermore, we have installed a web artıran direkt su soğutmalı tork motorlarla sağlanmaktadır.
guiding system (FLS) to avoid wrinkles for example at the Bunun yanı sıra, ağın tam olarak üst üste gelmesini (kat
speed change of the upper carriage. The web infeed width birleşim yerleri) sağlamak amacıyla apron titreşimlerini yok
is 3.2 m, the layering width is 7.0 m. etmek ve azaltmak için özel önlemler aldık. Ayrıca, örneğin
üst taşıyıcının hız değişmesinde meydana gelen kırışıklıkları
DI-Loom AB: Pre-Needleloom with improved önlemek için bir “ağ kılavuz sistemi” (FLS) kurduk. Ağ
efficiency besleme genişliği 3.2, kat genişliği ise 7.0 m’dir.
After the crosslapper, Dilo showed a new needleloom type
DI-Loom OD-II AB with CBF feeding system. When DI-Loom AB: Gelişmiş verimliliğe sahip ön iğneli
designing this model series, Dilo has laid special emphasis dokuma tezgahı
on cost effectiveness in the preneedling machine. The model Çapraz sericinin ardından Dilo, CBF besleme sistemine
series DI-Loom AB has a very favourable price-performance sahip yeni iğneli dokuma tezgahı DI-Loom OD-II AB’yi
ratio. sergiledi. Dilo, bu model serisini tasarlarken, ön iğneleme
makinelerin maliyet tasarrufuna bilhassa önem verdi. DI-
DCL Dilo-Compact Line: Compact production line, Loom AB model serisi, son derece avantajlı bir fiyat-
working width 2,2 m performans oranına sahip.
In addition to wide needling lines for the economic
production of large volume products as in the geotextile DCL Dilo-Compact Line: 2.2 m çalışma genişliğine
industry, Dilo will show a compact line which is designed for sahip kompakt üretim hattı
the production of small amounts of high quality felts used in Jeotekstil sanayinde olduğu gibi büyük hacimli ürünlerin
the medical sector and for specialty felts made from fibres ekonomik şekilde üretilmesi için geniş iğneleme hatlarının
such as carbon. The working width of the compact carding yanı sıra Dilo, medikal sektöründe kullanılan küçük miktarda
machine is 1.1 m, the layering width is 2.2 m. yüksek kalite keçeler ve karbon gibi elyaflardan üretilen özel
keçelerin üretimi için tasarlanan kompakt bir hattı tanıtacak.
X22: Dilo needle module technology Bu kompakt tarak makinesinin çalışma genişliği 1.1m iken,
The needleloom of the compact line is the first to use needle katmanlama genişliği 2.2 m’dir.
modules. The needle modüle technology has been designed
especially for the intense needling of the model series X22: Dilo iğne modülü teknolojisi
Hyperpunch and Cyclopunch in order to allow an economic Kompakt hattın iğneli dokuma tezgahı, iğne modüllerini


38 www.tekstilteknoloji.com.tr
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45