Page 38 - Tekstil Teknoloji Aralık-December
P. 38
tekstilteknoloji_aralik.qxp_Tekstil Subat 7.12.2015 20:22 Page 36


ITMA 2015 REVIEW


delivery apron for a better uniformity of the fibre mass Ayrıca binanın daha düşük tavan yüksekliği, fabrikanın
distribution. Additional flaps control the fibre distribution over yapım ve işletme maliyetlerini de azaltıyor.
the working width. Card feeders of the VRS series are İplik yığın matı, iplik kitlesinin daha tekdüze bir şekilde
especially adapted for medium-fine to coarse, and medium dağıtımı için vakumlu bir iletim apronuyla
to long staple fibres. yoğunlaştırılıyor. İlave kanatlar, elyafın çalışma genişliği
boyunca dağılımını kontrol ediyor. VRS serisi tarak
New card series VectorQuadroCard with variable besleyiciler, özellikle orta-inceden kalına ve ortadan
intermediate transfer uzun ştapel elyaflara kadar uyum sağlayabiliyor.
The newly developed card VectorQuadroCard incorporates
a completely new “modular transfer group” between breast Değişken ara transfere sahip yeni tarak serisi
and main section. The flexible and quick change of this VectorQuadroCard
“transfer group” makes possible three different card types: Yeni geliştirilen tarak VectorQuadroCard, göğüs ve ana
- Type VQ-Q with a Quattro group to improve web evenness bölme arasında tamamen yeni “modüler bir transfer
and fibre blending, arranged as a double transfer between grubuna” sahiptir. Bu “transfer grubunun” esnek ve kolay bir
preopener and main cylinder with two doffers and two şekilde değişmesi, üç farklı tarak tipi oluşumunu mümkün kılıyor:
transfer rollers to the main cylinder. - İki dofer ve ana silindire iki transfer silindirine sahip ön açıcı ve- Type VQ-V with a top doffer together with a transfer roller ana silindir arasında çift transfer olarak düzenlenen, ağ
and a lower transfer roller to increase the throughput by using düzgünlüğünü ve elyaf karışımını geliştiren Quattro grup’a sahip
the “doubling effect” between preopener and main cylinder. VQ-Q tipi.
- Type VQ-T with only one transfer roller between preopener - Ön açıcı ve ana silindir arasında “katlama efekti” kullanılarak
and main cylinder. verimi yükselten, bir transfer silindiri ve bir alt transfer silindiriyle
The model series VQC uses 4 worker/stripper pairs of rollers beraber bir üst dofere sahip VQ-V tipi.
on the preopener and five worker/stripper pairs on the main - Ön açıcı ve ana silindir arasında sadece bir transfer silindirine
cylinder. Furthermore, the delivery system is also very flexible sahip VQ-T tipi.
and may be combined in different variations: VQC model serisi, ön açıcıda 4 çalışma / ayırıcı silindir çifti ve
- With two doffer rollers and respective parallel delivery system, ana silindir üzerinde de beş çalışma / ayırıcı silindir çifti
- With pairs of doffer rollers and condenser rolls top and kullanmaktadır. Ayrıca, iletim sistemi de son derece esnektir ve
bottom, farklı varyasyonlarda kombine edilebilmektedir.


36 www.tekstilteknoloji.com.tr
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43