Page 37 - Tekstil Teknoloji Aralık-December
P. 37
tekstilteknoloji_aralik.qxp_Tekstil Subat 7.12.2015 20:22 Page 35


ITMA 2015 REVIEW


Dilo-Line: Large production line with a working width Dilo-Line: 7 m çalışma enine sahip büyük çaplı
of 7 m üretim hattı
In ITMA 2015 DiloGroup exhibited two complete lines to DiloGroup ITMA 2015’te, 1.232 m ’lik toplam stant
2
show the broad scope of its portfolio on a total booth area of alanında geniş ürün portföyünü tanıtmak üzere iki
1.232 m². Although the time for booth erection and machine komple hat sergiledi. Stant kurma ve makine kurulum
installation has been further reduced, Dilo showed a staple için ayrılan süre kısaltılmış olmasına karşın Dilo, teknik
fibre needling line for the production of technical textiles in tekstillerin üretiminde geniş çalışma enine sahip,
wide working width which is especially suitable to produce özellikle örnek jeoteksil üretimine uygun, ştapel elyaf
for example geotextiles. Fibre preparation from DiloTemafa iğneleme hattını sundu. DiloTemafa’nın elyaf hazırlığı,
starts with a bale opener BTDL of the latest design which is daha uzun elyafların işlenmesi için uygun, en son
suitable for processing longer fibres. The subsequent tasarım BTDL balya açıcı ile başlıyor. Ardından gelen
carding willow KW combines in the preopening stage good tarak açma makinesi KW, ön açma aşamasında ön
preblending and preopening with highest throughput. It is karışım ve ön açma işlemlerini en yüksek verimle bir
also designed for processing longer fibres. New design araya getiriyor. Ayrıca bu makine, daha uzun elyafları
elements allow longer cleaning intervals with reduced işlemek üzere tasarlandı. Yeni tasarım unsurları,cleaning time. The subsequent dosing opener DON feeds azaltılan temizleme süresi ile daha uzun temizleme
the fibres via its fine opening stage to the newly developed aralıklarına olanak tanıyor. Bunu takiben, dozaj açma
card feeder type VRS-P. makinesi DON, hassas açma aşaması ile elyafların
yeni geliştirilen tarak besleme makinesi tipi VRS-P’ye
UniFeed: New Card Feeder VRS-P beslenmesini sağlıyor.
The VRS-P feeder combines the principle of volumetric
precisely charged feeding, with the characteristics of a UniFeed: Yeni Tarak Besleme Makinesi VRS-P
vibration chute feeder and eliminates a conventional large VRS-P besleme makinesi, hacimsel olarak hassas
trunk (on the top). This results in a better and more şekilde yüklenmiş besleme prensibini, titreşimli bir oluk
homogeneous distribution of the fibre flocks. besleyicinin özellikleriyle bir araya getirerek,
Furthermore, a lower ceiling height of the building reduces konvansiyonel büyük bir gövdeyi (üst tarafta) saf dışı
the costs for the construction of the factory and its operating bırakıyor. Bu da, elyaf yığınlarının daha iyi ve daha
expenses. The fibre flock matt is condensed by a vacuum homojen şekilde dağılmasını sağlıyor.


www.tekstilteknoloji.com.tr / 35
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42