Page 31 - Tekstil Teknoloji Aralık-December
P. 31
tekstilteknoloji_aralik.qxp_Tekstil Subat 7.12.2015 20:22 Page 29


ITMA 2015 REVIEW


addition, German experts not only present their sunuyor. Bununla birlikte, Alman uzmanlar sadece
innovations but demonstrate the energy savings yeniliklerini sunmakla kalmayarak, çizgileri belli olan
along the entire textile production chain of well- tekstil ürün kategorilerinin tüm tekstil üretim zinciri
defined textile product categories. Profound boyunca enerji tasarruflarını da gözler önüne seri-
calculations cover the full textile production cycle of yor. Temel hesaplamalar, pamuklu tişört, fonksiyo-
cotton T-shirts, functional shirts or textile billboards, nel gömlek veya tekstil reklam panoları, hijyenik
hygienic nonwovens and woven architectural nonwovenler ve mimari dokuma kumaşların komple
fabrics. Karin Schmidt, Head of Technology of tekstil üretim döngüsünü kapsıyor. VDMA Tekstil
VDMA Textile Machinery confirms: “These five Makineleri Teknoloji Departmanı Sorumlusu Karin
product examples stand for thousands of textile Schmidt’in sözleri bunu doğruluyor: “Bu beş ürün
products. Total energy savings of up to 30 % are örneği, binlerce tekstil ürününü temsil etmektedir. 10
possible by using German state-of-the-art yıl öncesinin makine jenerasyonuna kıyasla, şu anda
technology compared to the machinery generation en yeni Alman teknolojisi kullanılarak %30’a kadar
10 years ago”. toplam enerji tasarrufu elde etmek mümkündür.”
The textile machinery manufacturers affiliated with VDMA’ya bağlı tekstil makineleri üreticileri, dünya
VDMA are recognized worldwide for their leadership çapında inovasyon ve kalitedeki liderlikleriyle tanını-
VDMA organised a press meeting on 12 November 2015 during ITMA 2015.
VDMA, 12 Kasım 2015/ Perşembe günü ITMA fuarında basın toplantısı düzenledi.

as regards innovations and quality. Thomas yor. VDMA Yönetim Direktörü Thomas Waldmann
Waldmann, VDMA Managing Director emphasized şunları vurguluyor: “Bu üreticiler, sürdürülebilirliği de
“They constantly optimize machines, components göz önünde bulundurarak sürekli olarak makineleri-
and technology also in view of sustainability and ni, parçaları ve teknolojiyi optimize ediyorlar ve bu
thus offer the key for energy- and resource-efficient sayede de enerji ve kaynak verimli üretim süreçleri-
manufacturing processes”. While energy-efficient nin anahtarını sunabiliyorlar”. Enerji verimli tekstil
textile machinery clearly offers great saving makineleri aşikar bir şekilde büyük tasarruf potansi-
potentials, Brueckner pinpoints that decisive yeli sunarken, Brueckner, kesin etkinin tekstil üreti-
influence lies also in the hands of the textile cilerinin elinde olduğunu vurguluyor: tekstil ürünü,
manufacturers: The demands on the textile product, malzeme talepleri, elyaf tedarikçisi, tüm bunların
the material, the fibre supplier, all have an influence enerji verimliliği üzerinde etkisi var. Kompleks bir
on energy efficiency. In a complex textile process, tekstil sürecinde, bilhassa makinelerin doğru
especially the proper use of machines guarantees kullanımı, beklenen toplam enerji tasarrufunu garanti
the expected total energy saving. Therefore, ediyor. Bu nedenle, ITMA’da tanıtılan gelişmiş Alman
advanced German technology demonstrated on teknolojisi, dünya çapında makine operatörlerini
ITMA supports machine operators worldwide. destekliyor. Tüm işlem sürecinin simülasyonunun
Intuitive assistant systems, support by databases yanı sıra sezgisel asistan sistemleri, süreç bilgisinin
that hold the sum of the process knowledge as well tamamını tutan veri tabanı desteği, tekstil
as simulation of the entire process cycle are just fabrikalarında kaynak ve enerji verimliliğini optimize
some promising developments for optimizing the etmek için gelecek vadeden gelişmelerden sadece
resource and energy efficiency in textile mills. birkaçıdır.


www.tekstilteknoloji.com.tr / 29
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36