Page 28 - Tekstil Teknoloji Aralık-December
P. 28
tekstilteknoloji_aralik.qxp_Tekstil Subat 7.12.2015 20:22 Page 26


ITMA 2015 REVIEW


promotional campaign (including videos; one on colour and ve yeni ACIMIT kurumsal videosu ile destekleniyor.
the other on innovation), two press conferences, and the
new ACIMIT institutional video. İtalyan tekstil makineleri sektörü inovasyona
hizmet ediyor
Italian textile machinery sector serving innovation ACIMIT ortaklığıyla İtalyan Ticaret Ajansı tarafından
The video on textile innovation created by Italian Trade oluşturulan ve İtalyan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı
Agency, in partnership with ACIMIT, and financed by the tarafından finanse edilen tekstilde inovasyon konulu
Italian Ministry for Economic Development, highlights the video, İtalyan tekstil sektörünü ayrıcalıklı kılan güçlü
strong culture of innovation that distinguishes Italian textile inovasyon kültürünü gözler önüne seriyor. Kumaş;
industry. A fabric expresses style, originality, as well as güvenilirlik, performans ve konforun yanı sıra stil ve ori-
reliability, performance and comfort. All this requires a textile jinalliği ifade ediyor. Tüm bunlar için son derece yenilik-
sector that is highly innovative, such as the one which exists çi bir tekstil sektörü gerekiyor, aynen tekstil, kimyasal
in Italy, where the indispensable synergy between textile, ve makine sektörleri arasındaki vazgeçilmez sinerjinin
chemical and mechanical sectors are all part of a eskiden beri süregelen bir geleneğin parçası olduğu
longstanding tradition. İtalya’daki gibi.
The interviews in the video with Andrea Parodi, President of Videoda yer alan Texclubtec Başkanı Andrea Parodi ve
Texclubtec, and Alberto Paccanelli, President of the İtalyan Tekstil ve Giyim Endüstrisi Teknoloji Platformu
technology platform for the Italian textile and clothing Başkanı Alberto Paccanelli ile yapılan röportajlar, teknik
industry, confirm that innovative textiles developed for uygulamalar için geliştirilen yenilikçi tekstillerin,
technical applications are fast becoming a significant factor İtalya’daki üretim zinciri içinde hızla önemli bir etken
in the production chain in Italy. Italian technical textiles haline geldiğini doğruluyor. İtalyan teknik tekstiller, yıllık
account for 3.5 billion Euro in annual revenue, employing ciro bazında 3,5 milyar Euroya tekabül ederken, top-
42,000 people in roughly 800 companies, totalling around lamda Avrupa tekstil gelirinin yaklaşık %12’sini oluştu-
12% of Europe’s textile turnover. ran neredeyse 800 firmada 42.000 kişi istihdam edili-


Five young designers provided an interpretation of sustainable fabrics supplied by 6 textile manufacturers with strong commitment to
enviromentally responsible policies who use Italian machines.
Beş genç tasarımcı, çevreye duyarlı politikalara güçlü bir bağlılıkları bulunan ve İtalyan makineler kullanan 6 tekstil üreticisi tarafından
tedarik ettikleri sürdürülebilir kumaşların bir tasvirini sundular.
Outside of Italy, technical textiles are also developing quickly, yor. İtalya dışında, teknik uygulamalar için tasarlanan
with nearly 30% of textile materials produced designed for tekstil malzemelerinin yaklaşık %30’luk bir payla teknik
technical applications. Expected growth in this sector from tekstiller de hızla gelişme gösteriyor. Bugünden başla-
now till 2020 is exponential, especially concerning yarak 2020’ye kadar sektörde öngörülen büyüme, bil-
composites and non-wovens. hassa kompozit ve nonwovenler alanında, oldukça
This growth in the industry’s technical segments is marked büyük. Sektörün teknik bölümündeki bu büyüme,
by the essential role played by the technology adopted. benimsenen teknolojinin oynadığı başlıca rol ile ön
Machinery are an indispensable partner for creating plana çıkıyor.
innovative textiles. For years now, Italy’s textile machinery Makineler, yenilikçi tekstillerin oluşturulmasındaki vaz-
sector has been committed alongside the most innovative geçilmez partnerdir. Yıllardan beri İtalya tekstil makine-
textile manufacturers: over 120 Italian manufacturers leri sektörü, en yenilikçi tekstil üreticilerinin yanında yer
produce machinery designed for the production of technical aldı: 120’nin üzerinde İtalyan üretici, İtalyan tekstil
products, with a turnover in Italy for the sale of this specific makineleri sektörü için toplam gelirin %15’ine tekabül
type of machinery amounting to 400 million Euro, eden 400 milyon Euroluk özel tip makine satışından
accounting for 15% of total revenues for the Italian textile elde edilen ciro ile teknik ürünlerin üretimi için tasar-
machinery sector. lanan makineler üretmekteler.26 www.tekstilteknoloji.com.tr
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33