Page 54 - Tekstil Teknoloji
P. 54

Multicount, Multitwist & Multief-
            Spin connect, a web based monitoring and        fect yarn with higher productivity,
          control application which can be downloaded from      quality, user and maintenance
          Appstore.                          friendliness.


          PACT system (Precisely Accel- for all types of processing materi- SPIN CONNECT:
          arated Combing Technology).  al. With the development of con- Spin connect, a web based mon-
          Lap transportation System has  stant discharge duct (CQ duct)  itoring and control application
          increased the machine efficiency  effective suction arrangement has which can be downloaded from
          significantly. Inverter driven main  been ensured. The 240 spindles  Appstore and accessed across
          motor facilitates speed chang- coupled with 1824 spindle ring  the globe on a secure connection
          es through display. 24” x 48”  frame will help reduce the space  on any device - computer, laptop,
          delivery cans with 2 reserve cans requirements to a great extent.  ipads and Smart phones. Large
          and 40” x 48” delivery cans with  Automation like Auto doffer and  Digital Signage in the floor keeps
          one reserve can (optional) with  Lakshmi Roving Transportation  the technical staff always updat-
     ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION
          minimum space requirements.  System (RTS) reduces the de- ed and helps to achieve optimum
                         pendency on labour.      plant performance. In the event
          AUTO DOFFER SPEEDFRAME                   of machine stoppage, Mail / SMS
          LF4200/AX:          COMPACT            alerts sent to assigned users to
          The longest Speed Frame in  RING FRAME LRJ9/SX:      improve machine utilization. Auto
          the world with 240 Spindles is  The all new Ring frame LRJ9/S  escalation alerts to higher level
          incorporated with state-of-art  series is a change gearless ma- in case of unresolved issues.
     52
          technology that ensures high pro- chine with a host of features that  Monitored centrally for Preventive
          ductivity and quality. Dual drive  provides the customer comfort in maintenance, energy conserva-
        52 arrangement for drafting has  terms of producing fancy yarns  tion and ensuring normal work-
          facilitated for the longer machine  such as Siro, Slub, Injection slub, ing.
          otomatik biçimde kaldırılır; bu da, temiz- garanti eden en son teknolojiyle bir- SPİN CONNECT:
          leme verimliliğini artırır ve çekim bölme- leştirildi.   Spin connect; Appstore’dan
          sinde havların birikmesini önler. Yapay  Çekim işlemi için çiftli kumanda tertiba- indirilebilen ve bilgisayar, dizüstü
          elyaflar için değiştirilebilir paslanmaz  tı, her tipten malzemenin işlenmesi işini bilgisayar, iPad ve akıllı telefonlar
          çelik koyler, bakım maliyetini düşürür. kolaylaştırdı. Sabit deşarj kanalının (CQ gibi herhangi bir cihazdaki güvenli
                         kanalı) gelişmesiyle etkin emiş düzene- bir bağlantı üzerinden dünyanın her
          LK 69 TARAMA MAKİNESİ:    ği sağlandı. 1824 iğli rina iplik makinesi yerinden erişilebilen web tabanlı bir
          LK 69 Tarama Makinesi; PACT sistemi  ile birleştirilmiş 240 iğ, alan gereksinim- izleme ve kontrol uygulamasıdır.
          (Hızlandırılmış Tam Tarak Teknolojisi)  lerini büyük ölçüde azaltmaya yardımcı  Zeminde yer alan Büyük Dijital
          sayesinde 2.1 Ton/gün kadar bir üre- olurken otomatik takım değiştirme ve  İşaret, teknik ekibi her zaman güncel
          timi @ 600darbe/dakika ile başarıyor.  Lakshmi Fitilleme Nakil Sistemi (RTS)  tutmakta ve tesisin performansı-
          Vatka nakliye sistemi makine verimliliğini gibi otomasyonlar da maaliyeti azaltıyor. nın optimum seviyede kalmasına
          önemli ölçüde arttırırken çevirici kuman-          yardımcı olmaktadır. Makinelerin
          dalı ana motor ise ekran boyunca hız  KOMPAKT RİNG İPLİK MAKİNESİ  duraklama ve kesinti hallerinde,
          değişimlerini kolaylaştırıyor. Minimum  LRJ9 / SX:     durumu iyileştirmek için yetki sahibi
          alan gereksinimleri ile birlikte (seçime  Yeni Ring iplik makinesi LRJ9 / S serisi; kullanıcılara e-Posta / SMS uyarıları
          bağlı) 2 yedekli 24 “x 48” kova ve bir  Siro, Düğüm, Enjeksiyon Düğümü,  gönderilmektedir.
          yedekli 40 “x 48” kovası buluşunuyor.  Multicount, Çok bükümlü ve Çok  Çözümlenemeyen sorunlar du-
                         efektli iplik gibi fantezi ipliklerin daha  rumunda ise otomatik yükselme
          OTOMATİK DOFFERLİ FİTİL MA-  yüksek verimlilik, kalite, kullanım & ba- uyarıları üst seviyeye taşınır.
          KİNESİ LF4200 / AX:      kım kolaylığıyla üretiminde kullanıcılarına Koruyucu bakım, enerji tasarrufu ve
          240 iğ ile dünyadaki en uzun fitil  kolaylık sağlayan bir dizi özelliğe sahip,  normal çalışma garantisi için merkezi
          makinesi, yüksek üretkenlik ve kaliteyi  dişlisiz bir makinedir. olarak izlenir.
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59