Page 53 - Tekstil Teknoloji
P. 53

deployed in other business critical  Thanks to the accuracy provided  gearless drive concept which
      operations.          by the 9 level feed sensing sys- eliminates main draft change
      Our customers desired ‘we want  tem located closed to the feed  pulleys and facilitates main draft
      earlier machines to be relevant  roller for measuring the density  adjustment through display.
      even today’ and we provided  of the material that is fed by the  Inverter controlled main motor
      performance enhancement kits  feed roller.         facilitates delivery speed chang-
      which could be retrofitted to our              es through display which in turn
      equipment to enhance produc- CARD LC 636:         results in stepless increase in
      tivity and product quality. Our  Card LC636 is designed for  speed. Newly developed Top roll-
      customers requested ‘we want  higher productivity upto 250 kgs/ er end bush with sealed bearings
      to order spares at a click of a  hr with increased working width  and life time greasing ensures
      button’ and we responded with  of 1500 mm to achieve better  user friendliness. Self cleaning
      the launch of our e-spares portal  carding sliver. Card LC636 has  top roller strippers automatically
      where customers from across the optimized cylinder diameter with  lifts periodically to remove the
      globe could order for spares. highest active flat area and active fluffs accumulated which in turn
      Our customers aspired ‘we want  carding area compared to all  increases cleaning efficiency and
      to move into value added spaces’ cards in the market.   eliminates fluff accumulation on
      and we successfully upgraded                the drafting zone. Replaceable
      our equipment for manufacturing  DRAWFRAME LDB 3 & LDF 3: stainless steel coiler for man-
      specialized yarns       LMW proudly launched its New  made fibres reduces maintenance
                     Non Autoleveller Drawframe LDB  cost.
      ULTRABLEND LA9        3 and Autoleveller Drawframe
      High quality standards in blend- LDF 3 with delivery speed of  COMBER LK 69:
      ing is achieved through precision  1100 mpm and with the out- Comber LK 69 with a produc-      ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION
      and homogenous blending accu- standing other features. LDB 3  tion of up to 2.1 Tons/ day @  51
      racy at a higher production level.  and LDF 3 comes with change  600npm is achieved through    51
      Müşterilerimiz ‘tek bir tedarikçi ile uğ- alanlara geçmek istiyoruz’ dediler ve  diğer tüm taraklara kıyasla en yüksek
      raşmak istiyoruz’ dediler ve biz de bizi  biz özel/uzmanlık isteyen ipliklerin  aktif düz alan ve etkin taraklama alanı
      tam bir eğirme çözümü sağlayıcısına  imalatı için ekipmanlarımızı başarıyla  ile en uygun silindir çapına sahiptir.
      dönüştüren ürün sepetimize Autoco- yükselttik.” açıklamasını yapıyor
      ner’lar ekledik. Müşterilerimiz ‘daha az          LDB 3 CER MAKİNESİ VE LDF 3:
      insanla yapabilirsiniz’ dediler ve biz de  ULTRABLEND LA9 LMW; 1100 metre/dakika çıkış hızına
      boşta kalan insanları diğer işlerle ilgili  Harmanlamada yüksek kalite standart- ve çok sayıda kalburüstü özelliğe sahip
      kritik operasyonlarda kullanıma hazır  ları, daha yüksek bir üretim seviyesinde yeni Regülesiz Cer Makinesi LDB 3
      hale getirmek için bazı emek itibarıyla  hassas ve homojen bir harmanlama  ve Regüleli Cer Makinesi LDF 3’ü
      yoğun olan operasyonları otomatikleş- doğruluğu sayesinde başarılabilir. Bu  piyasaya gururla sundu. LDB 3 ve LDF
      tirdik. Müşterilerimiz ‘önceki makine- başarı; besleme silindiri tarafından  3, ana çekim değişim dişlilerini ortadan
      lerin bugün bile kullanılabilir olmasını  beslenen malzemenin yoğunluğu- kaldıran ve ekran aracılığıyla ana çekim
      istiyoruz’ dediler ve biz verimlilik ve ürün nu ölçmek için besleme silindirine  ayarını kolaylaştıran değişimi dişsiz olan
      kalitesini yükseltmek için ekipmanımıza kapalı olarak yer alan 9 seviye besleme kumanda konseptiyle birlikte geli-
      uyarlanabilecek performans yükseltme algılama sistemi tarafından sağlanan  yor. Çevirici tarafından kontrol edilen
      takımları sağladık.      doğruluk sayesindedir.    ana motor, hızlı kademesiz bir artışla
      Müşterilerimiz ‘bir düğmeyi tıklatarak           sonuçlanan ekran aracılığıyla sevk hız
      yedek parça sipariş etmek istiyoruz’  CARD LC 636:     değişimlerini kolaylaştıyor. Yeni geliştiril-
      dediler ve biz dünyanın dört bir yanın- Tarak LC636, daha iyi bir tarak şeridi  miş sızdırmaz rulmanlı üst silindir uç mil
      dan gelen müşterilerin yedek parça  elde etmek için artan çalışma genişliği  yatağı ve ömür boyu yağlama kullanıcı
      sipariş edebileceği e-yedek parça  1500 mm ile 250 kg / saate kadar  dostu olmasını sağlıyor. Kendiliğinden
      portalımızın lansmanı ile bu isteğe yanıt olan daha yüksek üretkenlik için  temizlenen üst silindir sıyırıcıları, birikmiş
      verdik. Müşterilerimiz, ‘katma değerli  tasarlanmıştır. Card LC636, piyasadaki havları gidermek için periyodik olarak
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58