Page 50 - Tekstil Teknoloji
P. 50

among others. We want the govern- been eroded, largely due to the  play a critical role in fibre prepara-
          ment to support the industry through  impact of China’s growth as a major tion as well as recycling, more so
          a TUF like scheme and a supportive  textiles and machinery manufacturer with the need to use cheaper and
          policy environment which encourages and exporter.     weaker fibres or innovative blends
          Make In India.                       to make good quality yarns. Be-
                         Which textile segments offer  sides providing products matching
          India’s prowess in engineering is the most potential to the textile  international standards, we provide
          world renowned. Why is this not  machinery makers?     a lot of customised solutions to our
          visible in textile engineering? ITEI has a good base in spinning,  customers to resolve their problems
          Technological development in ITEI  while all other sectors have tremen- related to fibre opening or recycling.
          is held back by several factors such  dous potential for existing players to And this has been the winning
          as lack of scale of existing manu- gear up and for new players to enter strategy for us. We see ourselves
          facturers, lack of engagement and  the market. There is going to be no  as a technology company providing
          calibre of academic institutes, lack  dearth of demand for manufacturers a critical service to customers in
          of ecosystem to support innovation  who can supply international quality  upgrading their operations in terms
          and R&D. ITAMMA has drawn up  products at competitive prices. of cost, quality and efficiency.
     ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION
          a plan for working with the textile
          industry, academia and the gov- On to your company, Basant  You offer products for the non-
          ernment to remove such hurdles.  Wire Industries… how are you  wovens sector. What potential
          Foreign technical tie-ups and JVs  competing in the Indian and  do you see in this segment,
          are critical to future growth of ITEI  global markets?   which has been slow to take off?
          and the government needs to come Our company has been a pio- In nonwovens and packaging, we
          out with a supportive fiscal package neer in India in the manufacture  have done some good work but it is
     48    to give impetus to this. There is an  of textile pins and needles and  still a small part of our overall turno-
          opportunity since many companies  pinned products, bringing the best  ver. However, it has huge potential in
          abroad having the desired technol- of international technology to India  future as the industry grows in scale
        48 ogy are not doing well financially  and providing Indian mills with high  and sophistication to come at par
          since their old market base has  quality products and service. Pins  with global standards.
          Hindistan’ın mühendislik alanındaki  Tekstil makineleri üreticilerine en faz- oynamakta. Bu nedenle daha iyi kalitede
          mahareti dünyaca bilinmektedir.  la potansiyel sunan tekstil bölümleri  iplikler üretmek amacı ile daha zayıf
          Tekstil mühendisliğinde neden bu  hangileridir?      ve ucuz elyaf veya yenilikçi harmanlar
          durum görünür değil?     Diğer tüm sektörler var olan oyuncularının kullanımına ihtiyaç duyuyoruz. Uluslararası
          ITEI’deki teknolojik ilerleme; mevcut  vites yükseltmesi için ve yeni oyuncu- standartlara uygun ürünler sunmanın
          üreticilerin alanlarına göre ayrılması olması, ların pazara girmesi için muazzam bir  yanısıra, müşterilerimize elyaf açma veya
          akademik enstitülerin kapasite ve ölçüm- potansiyele sahip iken; ITEI, eğirme  geri dönüşüm ile ilgili sorunlarını çözmek
          leme eksikliği, yeniliği desteklemek için  konusunda iyi bir temele sahip. Rekabet- için de birçok özel çözüm sunuyoruz. Bu
          eko-sistem eksikliği ve AR-GE gibi çeşitli  çi fiyatlar ile uluslararası piyasaya kaliteli  da bizim için kazanç sağlayan bir strateji.
          faktörler tarafından sekteye uğratılıyor.  ürünler sunabilecek üreticiler talep sıkıntısı Biz kendimizi müşterilerine maliyet, kalite
          ITAMMA, tekstil endüstrisi, akademisyen- yaşamayacaktır.  ve verimlilik açısından operasyonlarını ye-
          ler ve hükümet ile bu gibi engelleri kaldır-        nilemek konusunda kritik hizmetler sunan
          mak doğrultusunda çalışmak için bir planı  Şirketiniz Basant Wire Industries’e  bir teknoloji şirketi olarak görmekteyiz.
          devreye soktu.Yabancı teknik bağlantılar  gelecek olursak Hindistan piyasa-
          ve ortaklaşa çalışmalar ITEI’nin gelecekteki sında ve küresel pazarlarda nasıl  Nonwoven sektörü için ürünler
          büyümesi için kritik bir önem taşıyor ve  rekabet ediyorsunuz? sunmaktasınız. Uçuşa geçmek için
          hükümetin de buna hız kazandırmak için  Firmamız tekstil iğneleri ve tekstil iğneleri  yavaşlamış görünen bu alanda hangi
          destekleyici bir mali paketle ortaya çıkması imalinde ve aynı zamanda iğnelenmiş  potansiyelleri görüyorsunuz?
          gerekiyor. Yurt dışında istenilen teknolojiye ürünler konusunda Hindistan’da öncü bir  Nonwoven ve ambalajlarda bazı iyi işler
          sahip pek çok şirketin mali açıdan iyi du- konuma sahip. Aynı zamanda şirketimiz;  yaptık ancak bunlar hala genel ciromuzun
          rumda olmaması bizim için bir fırsat ortaya Hindistan’a uluslararası teknolojinin en  küçük bir parçası. Bununla birlikte, sek-
          çıkarıyor. Bunun en önemli nedeni büyük  iyisini getirmekte ve Hindistan imalathane- törün ölçek olarak büyümesi ve küresel
          bir tekstil ve makine imalatçısı ve ihracatçı- lerine yüksek kalitede ürünler ve hizmetler standartlarla paralel gelişmesi, geleceğe
          sı olarak Çin’in büyümesinin birçok şirketin sağlamakta. İğneler elyaf hazırlama ko- yönelik büyük potansiyel arz ettiğini ortaya
          eski pazar tabanını erozyona uğratması. nusunda ve geri dönüşümde kritik bir rol  koyuyor.
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55