Page 48 - Tekstil Teknoloji
P. 48

of these schemes. Another important  try, and to give it an even stronger and spares will reduce the investment cost
          area that we are looking at is export  more effective platform of ITAMMA. for the mills significantly, making them
          promotion. ITAMMA has been partic-             more competitive and will also bring
          ipating in various international shows,  How relevant is Make In India  down subsidy burden of the govern-
          and organising catalogue shows  for the Indian textile engineering  ment. Not only the domestic market,
          in India and abroad. It is time to do  industry?      the ITEI is keen to export and ITAMMA
          more. We are looking at organising in- Make In India is very relevant not  has planned several initiatives to help
          teractive workshops with user groups  only for the textile machinery and  increase the global competitiveness of
          to understand their needs, and more  accessories sector but also for the  members and their outreach to export
          importantly to drive innovation. We  textile sector as a whole. We import  markets.
          want to organise international events  more than 70% of our requirement
          with the help of high commissions  of machinery and parts, though we  What holds back the ITEI?
          and embassies in the target countries. are the second largest producer of  ITEI faces several hurdles to achieving
          We have already signed MoUs (mem- textiles in the world. We need FDI and competitiveness such as technology,
          orandum of understanding) with many JVs to make the latest technologies  quality consistency, timely delivery
          international machinery associations.  indigenously available. and cost. The reasons are many -
     ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION
          This work will gain further momentum. Indian prices of machinery and parts  lack of operational efficiency as well
          The aim is to represent the capabilities is generally 40-60% cheaper than  as problems related to infrastructure,
          of the Indian textile machinery indus- imports. Using Indian machinery and  policies, taxation, financing cost, skills,

     46        46


          planlarından nasıl fayda elde edecekleri  ivme kazanıyor. Amacımız Hint tekstil ma- recek hem de aynı zamanda hükümetin
          konusunda tavsiyelerde de bulunacaklar. kineleri endüstrisinin yeteneklerini yeniden sübvansiyon yükünü hafifletecek.
          Hükümet, bu kampanyaların birçoğunda  göstermek ve bununla ITAMMA’yı daha  Hindistan Tekstil Mühendisliği Endüstrisi
          Hindistan tekstil mühendisliği endüstrisini  güçlü ve etkili bir platform olarak sunmak. (ITE) sadece iç piyasada değil ihracat
          çekirdek sektörlerden biri olarak belirleme         yapmakta da istekli. Bu bağlamda ITAM-
          yoluna gitti. Şu anda bu projelerden en  Hindistan tekstil mühendisliği en- MA üyeleri, küresel rekabet gücünün
          iyi şekilde faydalanmak bizim sorumlu- düstrisi için Hindistan’da üretim ne  artmasına ve ihracat pazarlarına ulaş-
          luğumuz altında bulunuyor. Baktığımız  kadar anlamlı?   malarına yardımcı olmak amacı ile çeşitli
          bir diğer önemli alan ise ihracatı teşvik  ‘Hindistan’da Üret’ sadece tekstil  girişimler planlıyor.
          etme konusu. ITAMMA, çeşitli ulus- makineleri ve yedek parça sektörü için
          lararası fuarlara katılım göstermesinin  değil, aynı zamanda tekstil sektörü için  ITEI’yi başarılı olmaktan alıkoyan
          yanında Hindistan’da ve yurtdışında  de bir bütün olarak önem arz ediyor.  nedir?
          katalog sergileri düzenliyor. Şimdi  Dünyanın en büyük ikinci tekstil üreticisi  ITEI, teknoloji, kalite tutarlılığı, zamanında
          daha fazlasını yapmanın zamanı geldi. konumunda olmamıza rağmen makine  teslimat ve maliyet gibi konularda rekabet
          İhtiyaçlarını anlamak için kullanıcı  ve makine parçalarına olan ihtiyacımızın % gücünü elde tutma hususunda birçok
          gruplarıyla etkileşimli atölye çalışmaları 70’inden fazlasını ithal ederek karşılıyoruz. engelle karşı karşıya. Bu durumun pek
          düzenlemeye ve daha da önemlisi  En yeni teknolojileri yerli olarak erişilebilir  çok sebebi var. Operasyonel etkinliğin
          yeniliği yönlendirme çabası içerisine  kılmak amacı ile doğrudan yapılacak  ve altyapı, politikalar, vergilendirme,
          girmiş bulunuyoruz. Hedef ülkeler- yabancı yatırımlarına ve ortak çalışmalara  finansman maliyeti, beceriler gibi diğer
          deki üst komisyonların ve elçiliklerin  ihtiyaç duymaktayız.Hint makine ve parça sorunların yanı sıra pek çok problem
          yardımları vasıtası ile uluslararası  fiyatları genel olarak ithalat ürünlerinden % daha mevcut. Hükümetin, TUF (Ticari
          etkinlikler düzenlemek istiyoruz. Zaten 40-60 daha ucuz. Yerli makina ve yedek  Birlik Federasyonu) benzeri bir plan ve
          pek çok uluslararası makine derneği  parçaları kullanmak, üreticilerin yatırım  ‘Hindistan’da Üret’i teşvik edici bir politika
          ile MoU (mutabakat metni) imzalamış  maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek. Bu aracılığı ile endüstriye destek vermesini
          bulunmaktayız. Bu çalışmalar daha da  da onları hem daha rekabetçi hale geti- istiyoruz.
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53