Page 47 - Tekstil Teknoloji
P. 47

Unicharm, the manufacturer of Mamy  year. And Kusumgar Corporates has  OUR VISION: ‘BE DARING, BE
      Poko diapers for babies, has begun  set up technical textiles manufac- DIFFERENT, ASSERT INTEGRITY
      production of diapers and sanitary  turing capacity of 70 lakh meters  OF PURPOSE’
      napkins in the state. The company  a year. Plastene India has started  Kishore Khaitan, President, ITAMMA
      has made an external commercial  its unit for manufacturing 1791  As the new president of the as-
      borrowing of US$ 8.23 million for  metric tons of woven sacks and  sociation, what is your vision for
      importing capital goods.   narrow fabrics. Sector-wise, in the  ITAMMA?
      Gujarat attracts investments across  last six months, 11 new projects  A lot of changes, a lot of new initia-
      textile value chain. Gujarat continues  in cotton spinning have come up  tives are underway at ITAMMA, which
      to attract the highest number of  in the country. Four new weav- are aimed at making the association
      textile investments. In October alone, ing projects were started, and  more service-oriented and meaning-
      the state witnessed the commence- four processing units have come  ful for the Indian textile engineering
      ment of operations of 12 projects  up including Siyaram Silk Mills’  industry. We are at an advanced
      across the textile value chain. There  processing plant in Amravati,  stage of setting up an expert panel,
      are two projects in cotton spinning,  Maharashtra. Three apparel man- comprising of professionals from
      with a total capacity of 16,680 tons a ufacuturing units – in Haryana and  almost every related segment of the
      year. Moreover, Avni Yarns has begun Maharashtra have come up with a  industry. These experts will help our
      its dyeing and bleaching unit for  total capacity of 6.2 million pieces. members to not just find solutions
      cotton and natural yarns, with a 170  Textile machinery suppliers bank  to their technical problems, but also
      ton annual capacity.     on China, India and Turkey for  advice on how to utilise the various
      Gujarat has added 10 million meters  their revenues. India is one of the  government schemes such as Skills
      of weaving capacity, and 6 million  biggest markets in textile machines India, Start-up India, Digital India,
      meters of processing capacity. and accessories like China and  Make In India, and more.
      Technical textile investments are  Turkey. World- wide, textile ma- The government has identified the
      also on the rise in the state. Reli- chinery suppliers are banking on  Indian textile engineering industry as
      ance Textiles has set up a polyester  these markets for their revenues,  one of the core sectors under many  ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION
      nonwovens fabric manufacturing  which have seen a dip in other  of these campaigns. It is now our  45
      plant with a capacity of 1066 tons a  markets.       responsibility to make optimum use   45
      Gujarat, tekstil değer döngüsü boyunca  ihdas ettiği birimini çalıştırmaya başladı.  VİZYONUMUZ: ‘CESUR OLUN,
      yatırımları çekiyor. En yüksek miktardaki  Sektöre bağlı olarak; bilhassa son altı ay FARKLI OLUN, ORTAK AMACI
      tekstil yatırımlarını çekmeye devam eden içinde, pamuk iplikçiliğinde ülkede 11  SAVUNUN’
      Gujarat sadece Ekim ayında tekstil  yeni proje meydana çıktı. Dört yeni do- ITAMMA Başkanı Kishore Khaitan
      değer döngüsü boyunca 12 proje- kuma projesine başlandı ve Siyaram Silk  Derneğin yeni başkanı olarak ITAM-
      nin faaliyete başlamasına tanık oldu.  Mills’in Maharashtra’da    MA için vizyonunuz
      Pamuk iplikçiliğinde yıllık 16.680 tonluk  bulunan Amarvati’deki   nedir?
      kapasiteye sahip iki proje yer alırken  işleme tesisi dâhil      Çok sayıda değişiklik ve
      bunlara ek olarak; Avni Yarns, 170 ton  olmak üzere dört işleme    yenilik yolda. ITAMMA çatı-
      civarındaki yıllık kapasitesiyle pamuk ve  ünitesi ortaya çıktı.   sı altında daha fazla hizmet
      doğal iplikler için boyama ve ağartma  Üç giyim eşyası imalatı    odaklı ve Hindistan tekstil
      ünitesini uygulamaya geçirdi. birimi Haryana ve Ma-          mühendisliği endüstrisini
      6 milyon metre işleme kapasitesine  harashtra’da toplam 6.2      anlamlı kılmayı amaçla-
      sahip olan Gujarat, 10 milyon metre  milyon parça kapasiteli     yan pek çok yeni firma
      dokuma kapasitesini de buna ekledi. olarak hayata geçirildi.     toplanmaya başlandı.
      Gujarat eyaletinde teknik tekstil yatırımla- Tekstil makineleri teda- Endüstrinin hemen hemen
      rı da artış gösteriyor.    rikçileri gelirleri için Çin,      her ilgili bölümünden
      Reliance Tekstil, yıllık 1066 ton kapasi- Hindistan ve Türkiye’ye güveniyor. gelen profesyonellerden oluşan uzman
      tesine sahip olan polyester nonwoven  Hindistan, Çin ve Türkiye gibi tekstil  bir kurul oluşturmanın ileri bir aşamasında
      kumaş üretim tesisi hayata geçirirken  makineleri ve aksesuarları için en büyük  bulunmaktayız. Bu uzmanlar, üyelerimizin
      Kusumgar Ortaklığı da yılda 7 milyon  pazarlardan birisi olmaya devam ediyor.  sadece teknik problemlerine çözüm
      metrelik üretim kapasitesine sahip  Küresel çapta tekstil makineleri tedarik- bulmakla kalmayacak ayrıca ‘Hindistan
      teknik tekstilleri tesis etti. Plastene  çileri; diğer pazarlarda düşmekte olan  Becerileri’, ‘Hindistan Girişimi’, ‘Dijital
      Hindistan, 1791 metrik ton dokuma  gelirlerine karşılık bu pazarlara güveni- Hindistan’, ‘Hindistan’da Üret’ ve daha
      çuval ve dar/ensiz kumaş imalatı için  yorlar.       birçok projeye yönelik çeşitli hükümet
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52