Page 44 - Tekstil Teknoloji
P. 44

STEEL BEATEN BY CARBON!    even three-dimensional spacer  both ubiquitous and practically
          Infrastructure maintenance is cur- fabrics.In medical technology, tex- invisible: Even in modern produc-
          rently time consuming and costly  tiles play a vital part, too. The use tion sites, workers need profes-
          because the reinforced concrete  of textile-based implants, such as  sional and protective clothing
          that has been used in many struc- stents, heart valve replacements  to protect them from injury and
          tures, contains steel reinforcing  and artificial cartilages or tissues,  safeguard against hazardous
          bar that can corrode, making the  is growing strongly in modern sur- environments.
          concrete structure crack.   gical techniques. Garments with  Air conditioning is meanwhile
          Textiles offer a robust alternative  integrated sensors are already  becoming widespread in the
          by replacing steel with carbon.  commercially available, including  modern working world – even in
          Carbon concrete is durable and  T-shirts that can measure pulse,  regions with no weather ex-
          versatile in its uses. The carbon  breathing and body movement. tremes.
          used to reinforce concrete is                Air and dust filters made of
          even stronger than steel, but at  WHETHER WE SEE IT OR NOT,  nonwovens are most of the time
          the same time much lighter and  THERE IT IS!        not visible but they are there and
          more durable since it does not  In the working world, textiles are  help to protect staff, as well as
          corrode. Building elements made               sensitive equipment, in produc-
          of carbon concrete can thus be               tion plants. The stories Materials
          thinner, reducing demand for raw              and Health on humans-ma-
          materials and, as a result, energy             chines-progress.com show more
          use and CO2 emissions are cut                exciting examples of mechanical
      GÜNDEM NEWS 42 knitting machines, where yarn is         technology ensures good health
     42    almost by half. These materials               and plant engineering being the
                                        driving force for lightweight con-
          that help maintaining bridges
                                        struction and how medical textile
          and buildings are made on warp
          processed into net-like cores or
                                        and quality of life.          masrafa sebep olan işlemler. Buna              venliklerini sağlamak için profesyonel
          karşın tekstil bu soruna demir yerine            ve koruyucu giysilere ihtiyaç duyuyor-
          karbon kullanmak suretiyle güçlü bir            lar. Bunun yanısıra, klima kullanımı da
          alternatif sunuyor. Şöyle ki, karbon  Tekstil, günümüzde sağlık teknolojile- modern çalışma dünyasında giderek
          temelli betonlar hem sağlam hem  rinde de hayati bir rol oynuyor. Stent- yaygınlık kazanıyor.
          de çok yönlü kullanıma sahip. Bu  ler, kalp kapakçığı değiştirmeleri, suni  Üstelik bu yaygınlık klima gereksinimin
          bağlamda, karbon bazlı güçlendirilmiş kıkırdak veya dokularda yer verilen  temel şartı olan çok sıcak veya çok
          betonlar demir betonlara nazaran  tekstil bazlı implantlar modern cerrahi  soğuk gibi aşırı hava şartlarının yaşan-
          daha güçlü olmasının yanısıra aynı  tekniklerde de giderek daha çok kul- madığı bölgeleri dahi kapsıyor. İşte
          zamanda hem çok daha hafif hem de lanılıyor. Bunun yanısıra, nabız, nefes  dokunmamış kumaşlardan yapılan
          aşınma payı olmamasından ötürü çok  ve vücut hareketlerini ölçen T-Shirt’ler  hava ve toz filtreleri çoğu zaman gö-
          daha sağlam bir yapı arz ediyorlar.  gibi dahili sensörlerle donatılan giysiler rünmemelerine karşın yine de oradalar
          Karbon betondan yapılan elementler  zaten ticari anlamda satışa sunulmuş  ve hem üretim tesislerinde personelin
          hem daha ince olduğundan hem de  durumda.         hem de hassas ekipmanların korun-
          hammadde gereksinimine duyulan               masına yardımcı oluyorlar.
          ihtiyacı azaltmasından ötürü de nihai  BİZ GÖRSEK DE GÖRMESEK DE  İşte https://humans-machines-prog-
          anlamda enerji kullanımını ve karbo- ORADA!        ress.com sitesinde ‘Sağlık ve
          dioksit emisyonunu neredeyse yarı  İş dünyasında, tekstil, somut olarak  Materyaller’ bölümü altında yer verilen
          yarıya düşürüyorlar.     neredeyse hiç görünmemesine karşın hikayelerde, hem mekanik ve bitki
          Köprülerin ve binaların korunmasına  yine de her an, her yerde bulunan bir  mühendisliğinin hafif yapılar için nasıl
          yardımcı olan bu malzemeler, ipliğin  nitelik arz ediyor.  bir itici güç olduğu hem de tıbbi tekstil
          net benzeri çekirdeklere ve hatta üç  Modern üretim tesislerinde bile çalı- teknolojisinin sağlık ve yaşam kalitesini
          boyutlu aralayıcı kumaşlara işlendiği  şanlar kendilerini yaralanmalara karşı  nasıl iyileştirdiği çok sayıda heyecan
          çözgülü örme makinelerinde yapılır.  korumak ve tehlikeli ortamlarda gü- verici örnekle anlatılıyor.
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49