Page 42 - Tekstil Teknoloji
P. 42

For A Better Future: Machinery


          And Textiles
          On the occasion of its 125 anniversary, the VDMA has put together a series of
                        th
          multimedia reports. Published on the new website https://humans-machines-
          progress.com the reports show: ‘Machines are not an end in itself for the
          machinery engineering industry.’

          Regina Brückner, Vice-Chairper- energy, mobility, infrastructure and  tion materials based on knitted,
          son of the VDMA Textile Machinery  health. Textiles and textile machinery woven or nonwovens fabrics enable
          Association and Managing Asso- play – sometimes hidden – a major  enormous savings potential in
          ciate of Brückner Trockentechnik,  role in improving daily life.”  aerospace. 1,974 litres of kerosene
          explains: “Machines are the means  Textile machinery is, for example, a  can be saved per aircraft per year
          to make progress come true for  starting point for resource-efficient  with 20 kilograms less weight on the
          people and to meet challenges like  construction. Lightweight construc- A320.

      GÜNDEM NEWS 40
     40          Daha İyi Bir Gelecek İçin:


          Makineler ve Tekstil          VDMA, kuruluşunun 125. yıldönümü vesilesi ile bir dizi multimedya raporu hazırladı.
          https://humans-machines-progress.com sitesinde yayımlanan raporların ana teması
          ‘makinelerin, makine mühendisliği endüstrisinde, kendi başlarına bir amaç olmamaları.’


          VDMA Tekstil Makine Üreticileri Birliği  kolaylaştırılmasında ve geliştirilmesinde, yıl 20 kilogram daha düşük ağırlıkla,
          Başkan Yardımcısı ve Brückner Troc- bazen direkt bazen ise dolaylı surette,  1974 litre yakıt tasarrufu yapılabiliyor.
          kentechnik’in Yönetici Ortağı Regina  oldukça önemli bir rol oynuyor.’’ Tekstil
          Brückner’in konuya ilişkin açıklaması şu makineleri, örneğin, kaynak verimliliği  KARBONUN FENDİ ÇELİĞİ YENDİ!
          şekilde: ‘’Makineler insanlar için ilerle- odaklı yapılar için bir başlangıç noktası  Halihazırda, altyapı bakım işlemleri, pek
          me kaydetmek ve enerji, mobilite, alt- işlevi görüyor. Örgülü, dokumalı veya  çok yapıda kullanılan güçlendirilmiş
          yapı ve sağlık gibi alanlarda karşılaşılan  dokumasız kumaşlardan yapılan hafif  betonların demir çubuk içermesi ve bu
          zorlukların bertaraf edilmesinde bir araç yapı materyalleri havacılıkta muazzam  çubuğun da aşınmadan ötürü beton
          görevi görüyor. Bu bağlamda tekstil  bir tasarruf potansiyeli taşıyor. Örneğin, yapıda çatlak oluşturması nedeniy-
          ve tekstil makineleri de günlük hayatın  A320’lerde bu sayede uçak başına her le hem fazla zaman alan hem de
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47