Page 34 - Tekstil Teknoloji
P. 34

By protecting its existing markets, it  show an inclination to consider de- most important marketing tools is
          produces and sells innovative ma- sign important. In this respect, we  exhibitions, and in this sense ITM
          chines to different countries in line  need to expand our portfolio. From exhibitions are also a world brand.
          with their needs. Hussein Birben  time to time every country can run  “ITM is the Turkey’s most impor-
          says that they provide services by  into such possible troubles. After  tant textile technology exhibition
          being aware of Turkey’s advanta- predicting these troubles, we are  and what’s more, it has become
          geous geographical position: “The  taking precautions by keeping  a very popular exhibition in the
          need of people to wear will never  our sales network wide. Bangla- world. It has grown to become an
          end. Turkey is in an advantageous  desh and India are examples of  exhibition that takes decisive steps
          position due to its geographical  this case. In South Asia we are  towards the future. It is one of the
          location.           investing in Bangladesh, Pakistan  few great exhibitions in the world
          The proximity to the markets in  and India, as well as Vietnam  and a great source of pride to our
          which we serve is very important.  and Indonesia. We also want to  country. I can say that they make
          The sooner you get the sale and  reinvest Egypt. We have long been very important contributions to
          the after-sales services given the  interested in the South America  the textile sector. Significant re-
          better. We as Beneks are working  and we have begun to enjoy the  turns are being received not only
          to find new markets by protecting  fruits of our attempts. “ from home but also from abroad.
          our existing foreign markets. In this            ITM 2018 will also be an energet-
          regard, we also invest in human  ITM EXHIBITIONS ARE A   ic exhibition. There are also the
          resources. There are not as many  WORLD BRAND       products that companies would
          jobs as the old ones. Most orders  Beneks General Manager Hüseyin  like to announce to the world
          follow a sort based trend and  Birben says that one of the world’s especially in ITM exhibitions and
                                        this circumstance becomes a
      GÜNDEM NEWS 32                          working hard to make ITM exhibi-
     32                                  triggering factor for companies
                                        so as to launch their latest range
                                        of products. We as TEMSAD are

                                        tions even bigger. “
                                        dünyanın en önemli pazarlama
                                        araçlarından birisinin fuarlar oldu-
                                        ğunu dile getirerek bu anlamda ITM
                                        fuarlarının da bir dünya markası ol-
                                        duğunu söylüyor. “ITM Türkiye’nin en
                                        önemli tekstil teknoloji fuarı olduğu
                                        kadar dünyada da oldukça popüler
                                        olan bir fuar. Her fuarda daha da
          Hüseyin Birben Türkiye’nin avantajlı  çoğunlukta. Bu manada yelpazeyi  büyüyerek geleceğe de sağlam
          coğrafi konumunun da farkında  genişletmek lazım. Olası sıkıntılarla  adımlar atan bir fuar haline geldi.
          olarak hizmet verdiklerini söylüyor:  her ülke zaman zaman karşılaşabi- Dünyadaki birkaç büyük fuardan
          “İnsanları giyim ihtiyacı hiç bitmeye- liyor. Bunu ön görerek satış ağımızı  bir tanesi ve ülkemiz için de büyük
          cek. Türkiye coğrafi konumundan da geniş tutarak önlemler alıyoruz.  bir gurur kaynağı. Tekstil sektörüne
          dolayı avantajlı konumda. Hizmet ve  Bangladeş ve Hindistan bunun bir  de çok önemli katkıları olduğunu
          servis verdiği pazarlara yakınlık çok  örneği. Güney Asya’da Bangladeş,  söyleyebilirim. Sadece yurtiçinde
          önemli. Satışta olduğu kadar satış  Pakistan ve Hindistan’ın yanı sıra  değil yurtdışında da önemli geri
          sonrası hizmeti de ne kadar çabuk  Vietnam ve Endonezya yatırımlarımız  dönüşler alınıyor. ITM 2018 de çok
          verebilirseniz o kadar iyi. Beneks  sürüyor. Mısır’ı da tekrardan hareket- hareketli geçecek. Bir de firmaların
          olarak biz de mevcut dış pazarları- lendirmek istiyoruz. Güney Amerika  ITM için özellikle dünyaya duyur-
          mızı koruyarak yeni pazarlar bulmak  ile uzun süredir ilgileniyoruz ve mey- mak istediklerini ürünler oluyor ve
          adına çalışıyoruz. Bu manada insan  velerini toplamaya başladık.” firmaların yeni ürün gamı çıkarması
          kaynakları yatırımları da yapıyoruz.            noktasında tetikleyici bir unsur olu-
          Eskisi kadar bol adetli işler gelmiyor  ITM FUARLARI BİR DÜNYA  yor. TEMSAD olarak bizler de ITM
          artık. Çok çeşide yönelik, tasarı- MARKASI         Fuarlarının daha da büyümesi için
          mın ön planda olduğu siparişler  Beneks Genel Müdürü Birben,  çok çalışıyoruz.”
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39