Page 33 - Tekstil Teknoloji
P. 33

customers have of you is based  account, we know that we have to  years in the sector, has done impor-
      on quality products and healthy  manufacture by predicting the point  tant works for the textile sector of
      after-sales services. There are a lot  at which we will be after 10 years  our country. Mr. Birben is one of the
      of different fields in the textile sector  from now on. We as Beneks and  seven founders of TEMSAD as well
      such as dying, yarn, knitting etc.  Tachyon have especially focused  as Beneks. He, who has also served
      Energy and water consumption,  our attention on the issue of energy  as vice president for a while, says
      especially in the field of dyeing, are  efficiency. We make investments  that there is an important mission
      the most important factors that  by using time effectively and using  of TEMSAD, which is founded to
      affect the elements of cost. It is very human resources efficiently.” contribute to the regular operation
      important to make production con-              of the industry: “Our goal in estab-
      sidering the environmental factors.  AN IMPORTANT STEP FOR THE  lishing this association was to bring
      This is our social responsibility at  SECTOR: TEMSAD    order to the sector. We have worked
      the same time. If we take the energy Beneks General Manager Hüseyin  to raise quality and endeavored to
      consumption of the world into  Birben, who has experience of 30  help producers a little more so as
                                    to improve the production condi-
                                    tions. Especially we tried to have
                                    the exporting companies correctly
                                    perceived in the international mar-
                                    ket. By promoting the Turkish Textile
                                    Machinery Sector, we have sup-
                                    ported the activities of its members
                                    both in Turkey and in the world. We
                                    continue to support them.”
                                                          GÜNDEM NEWS 31
                                    NEW MARKETS NEW
                                    EXCITEMENTS
                                    Beneks is constantly targeting new  31
                                    markets due to its predictive vision.

                                    amacımız da sektöre bir düzen
                                    getirmekti. Kaliteyi yükseltmek, üre-
                                    ticilerin biraz daha üretim şartlarına
                                    yardımcı olmak için çalıştık. Özellik-
                                    le de ihracat yapan firmaların doğru
      bilirsiniz. Tekstil sektöründe birçok  SEKTÖR İÇİN ÖNEMLİ BİR  algılanması için çaba sarf ettik. Türk
      farklı alan var. Boyama, iplik, örme  ADIM: TEMSAD     Tekstil Makine Sektörünün tanıtımını
      vs. Maliyet unsurlarını etkiyen  Sektörde 30 seneyi geride bırakan  gerçekleştirerek, üyelerinin gerek
      en önemli faktörler enerji ve su  Beneks Genel Müdürü Hüseyin Bir- Türkiye’de gerekse dünyadaki faali-
      tüketimidir; özellikle de boyama  ben ülkemizin tekstil sektörü adına  yetlerini destekledik. Desteklemeye
      alanında... Çevresel faktörlerin de  önemli işler yapmış bir isim. Birben  de devam ediyoruz”
      düşünülerek üretim yapılması çok  Beneks’in yanı sıra TEMSAD’ın da
      önemli.            kurucu yedi üyesnden bir tanesi.  YENİ PAZARLAR YENİ
      Bu aynı zamanda bizim sosyal  Bir süre başkan yardımcılığı göre- HEYECANLAR
      sorumluluğumuz. Dünyanın enerji  vini de üstlenen Birben, sektörün  Beneks öngörülü vizyonu gereği
      tüketimini göz önünde bulundura- düzenli işleyişine katkıda bulunmak  devamlı yeni pazarları hedefliyor.
      cak olursak bundan 10 sene sonra  amacıyla kurdukları TEMSAD’ın  Mevcut pazarlarını koruyarak farklı
      hangi noktada olabileceğimizi ön  önemli bir misyonu olduğunu dile  ülkelere ihtiyaçları doğrultusunda
      görerek imalat yapmamız gerektiğini getiriyor: “Bu derneği kurmaktaki  inovatif makineler üretip satıyor.
      biliyoruz.
      Biz Beneks ve Tachyon olarak özel-
      likle enerji verimliliğine odaklandık.  Beneks öngörülü vizyonu gereği devamlı yeni
      Zamanı da etkin kullanma ve verimli  pazarları hedefliyor.
      insan kaynaklarını kullanımı nokta-
      sında yatırımlar yapıyoruz.”
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38