Page 32 - tekstilteknoloji_temmuz
P. 32
tekstilteknoloji_temmuz_Tekstil Subat 7/8/14 5:32 PM Page 30Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
den dolay tekstil üretimini yapmak pek mümkün görün-
müyor. Bu dorultuda üretim, artlarn uygun olduu böl-
gelere kayacak. Nasl yllar önce stanbuldan baka illere
daldysa, bu sefer de Dou ve Güneydou Anadoluya
gidecek.
Ortadoudan birçok kii Avrupaya vize, ulam vb. sorun-
lar yüzünden gelemiyor. Bu bölgede yaplacak olanOTM
2014 Fuar, hem Türkiye hem de Ortadoulu ziyaretçiler
için iyi olacaktr. Biz de dier fuarlarda olduu gibi
Gaziantepteki fuarda da yllardr tandmz müterileri-
mizle buluacaz.

Bugün teknolojik gelimeleri takip etmek çok
önemli hale geldi
Artk Türkiyede tekstil yeniçaa uyumlu hale geldi. Ucuz
üretimin sonu yok. Bunun en güzel örnein Çindir; orada
da maliyetler artmaya balad. Türkiye, dier üretici
ülkelerin dezavantajlarn ksmen kendine avantaj haline
getirdi:Az miktarlarda çeitli hassas ve zor mal cinsleri
ksa sürelerde yüksek kaliteyle üretmek gerekiyor.
Bu yüzden Santex firmasnda yüksek potansiyelli yüksek
ürün kaliteli küçük sipari partileri için yüksek fleksibilite
kabiliyetli makineler ürettirdik.
Bu yeni teknolojileri misafirlere sunabilmek için heye-
canla bu fuar bekliyoruz.
Eskiden ayn tür maldan tonlarca, metrelerce mal üreti-
lirdi, makineler ona göreydi. imdi ise düük miktarl
üretim yaplyor diye teknolojiler ona göre yenilendi.
Ksa sürede, kritik mallar üretebiliyoruz. Örnein benim
bir müterim, standart mallardan kar etmediini hatta
zarar ettiini, özel mallardan kar saladn söyledi.
Uzakdoulu firmalar hem kar açsndan hem de zaman
açsndan böyle küçük miktarl ve hzl mallar üretemi-
yorlar. Türkiye ise hem igücü ve tecrübesi, hem biriki-
miyle bunu yapabiliyor; teknolojiler de bu tip üretim için
yenilendi, yenilenmeye devam ediyor. Bu nedenle
Türkiyenin tekstil üretim kapasitesi büyümese bile tek-
nolojiye yaplan yatrmlar devam edecektir. Zamannda
baz müterilerim bu kadar iyi makine yapmayn, maki-
ne eskimiyor, bozulmuyor o yüzden de kyp atamyoruz,
teknolojik olarak geride kalyoruz demiti. O zamanlar
teknolojik gelimeleri takip etmek bugünkü kadar önemli
deildi. Bugün kar marjlar da, tercih edilmenizde, ürün-
lerinizin çeitliliini ve kalitesini salamanzda teknolo-
jilere bal durumda. Küçük karlar ve farklarla firmalar
ayakta kalyor. Avrupada ileri teknoloji ile çalyor;
proses sürelerini, atklar yarya indiren makineler kulla-
nyorlar. Bu konuda yetersiz ve zayf kalan tekstil üreti-
cisi firmalar gidebilir ama geri kalanlar çok güçlü ekil-
de yola devam edecekler. Tekstil sektörü bu ülkede
kalacak....
Fuarda görümek üzere30 www.tekstilteknoloji.com.tr
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37