Page 37 - tekstilteknoloji_mayis
P. 37

tekstilteknoloji_mays_Tekstil Subat 5/5/14 12:44 PM Page 35

2014ün ilk çeyrek verilerine bakt- çekletirdik. ABDden Danimarkaya,
mzda Türkiyenin ihracat %6,2 artar- Nijeryadan modann merkezi Fransaya
ken, hazr giyimde bu oran yüzde 9 kadar 15 ülkeye ticaret heyeti progra-
oldu. Hazr giyim sektörü olarak toplam m düzenledik. 49 alm heyeti program
ihracattan %12,1 pay alyoruz. En içinde yer aldk. Türk modasnn önünü
büyük pazarmz oluturan ilk 10 ülke- açmak için her yl Koza Genç Moda
nin 9unda ihracat art elde ettik. Bu Tasarmclar Yarmasn gerçekleti-
baarda sektörümüzü oluturan firma- rip ülkemize yeni yetenekler kazandr-
larmz bata olmak üzere mevcut dk. Avrupa Birlii ve çeitli uluslar
yönetim kurulumuz ile birliimizde aras fonlar kullanp 60 milyon TL
emek harcayan en alt seviyedeki çal- tutarnda 13 projeyi hayata geçirip
anmzdan genel sekreterlik yönetimi- sektörün geleceine yatrm yaptk.
ne kadar tüm arkadalarmzn önemli stanbul Fashion Week ile bu güne
katks var dedi. kadar cesaret edilemeyeni gerçekleti-
rip Türk hazr giyim sektörüne imzamz
Ta üstüne ta koyduk attk. En az bunlar kadar önemli olan
Ta üstüne ta koymak için görev üst- sektördeki dankl-dargnl orta-
lendiklerini, gelecei planlayarak dan kaldrp tek bir hedefe birlikte
HKBi Türkiyenin en çok proje gerçek- ortak idealler çerçevesinde kenetlen-
letiren birlii yaptklarnn altn çizen dik. Baz projelerimizi tamamlarken,
Hikmet Tanrverdi öyle devam etti: bazlarnn ise startn verdik. Yarm
Göreve geldiimiz günden bu yana kalanlar tamamlayp, yeni ekonominin
dünyann dört bir yannda 68 fuar ger- artlarna uyumlu yeni projeleri hayatawww.tekstilteknoloji.com.tr / 35
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42