Page 43 - tekstilteknoloji_mart_Tekstil Subat
P. 43

tekstilteknoloji_mart_Tekstil Subat 3/18/14 5:46 PM Page 39

hracatta olduu gibi bu GÜNDEM
alanda da önemli baarlara
NEWS
imza atyoruz. 2014 için
hedeflediimiz toplam 19
milyar dolarlk hazr giyim
ihracatn katma deeri
yüksek ürünlerle moda ve
marka kurgusu içinde yaka-
lamay hedefliyoruz.
Ekonomi Bakanlnn des-
tei ile HKB tarafndan
Haziran 2013de hayata
geçirilen Hazrgiyim Sektöründe Tasarm, Trend ve
Tantm Odakl birlikleri ile Uluslararas Rekabetin
Gelitirilmesi adl UR-GE projesinin sektöre yeni bir viz-
yon kazandracana dikkat çeken Tanrverdi, sözlerini
öyle tamamlad:


Trend ve tantm ile büyüyeceiz
talya Fransa spanya gibi batl ülkelerden Banglade,
Vietnam, Kamboçyaya kadar pek çok ülke hazr giyim
sektöründen pay almaya çalyor. Dolaysyla kyasya
bir rekabet söz konusudur. Tasarm, trend ve tantm
odakl yaklam baaryla hayata geçirenler bu pastadan
daha büyük pay alacaklar.
Proje kapsamnda oluturulan Hazrgiyim ve Tasarm
Kümesinde üretici ve tedarikçi 13 firma ile tasarmc 13
firma bulunuyor.
Firmalarn tasarm odakl olarak ihracatlarn artrmalar-
na destek vermek amac ile küme içerisinde tasarmcla-
rn da yer almasna özellikle hassasiyet gösterdik.
Küme üyesi firmalar arasndaki ibirliinin tasarm, trend
ve tantm odakl olmas nedeniyle bu ibirlii Türk hazr-
giyim sektörünün markalamasna katk salayacak ve
sektörün uluslararas pazarlardaki görünürlüünü artra-
caktr.
Ortak hareketlilik ve giriimcilik beraberinde deer zinciri
entegrasyonunu da getirerek ürün kalitesinin artrlmasn
ve ürünlerin çeitlendirilmesini salayacaktr.
Bu proje, gelecek ibirliklerine yönelik de bir altyap sa-
lad. Dolaysyla bu zemin üzerinden hareketle önümüz-
deki dönemlerde daha kapsaml ortak i modellerinin
ortaya çkacan ümit ediyoruz. lerleyen dönemde hazr-
giyim sektörünün dier alt gruplarna yönelik de yeni
kümelenme projeleri gerçekletiriyor olacaz.www.tekstilteknoloji.com.tr / 39
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48