Page 38 - tekstilteknoloji_mart_Tekstil Subat
P. 38

tekstilteknoloji_mart_Tekstil Subat 3/18/14 5:45 PM Page 34
NEWSGÜNDEM
Borsas Meclis Bakan Bar Kocagöz üretimin artrlmas için
destekleme mekanizmalarnn hayata geçirilmesi gerektiini
belirtti. Kocagöz, Türkiye'nin ek yatrmlara ihtiyac olmakszn
sahip olduu deerleri kullanarak, yurt içi pamuk talebinin hem
miktar hem de kalite olarak tamamn karlayacak üretim kabi-
liyetine sahip olduunu belirtti.
Mevcut üretimin yetersiz olmasna ramen, halen yllk 26,5 mil-
yar dolar d gelirle Türkiye'nin ihracatnn lokomoti olan tekstil
ve hazrgiyim sanayinin sigortas konumunda olduunu vurgula-
yan Kocagöz, 2015 ylnda tamamlanmas öngörülen Pamuk
Eylem Plan sayesinde pamuk üretiminde arzulanan gelimelerin
salanacana inandklarn ifade etti. Bar Kocagöz, "Üretimi
artrmak için girdi maliyetleri düürülmeli.
Destekleme primleri en az 5 yllk dönem için belirlenmeli.
Lisansl depoculuk sisteminin yaygnlatrlmas için depolama
maliyetleri en az 5 yl süreyle desteklenmelidir" dedi.
Pamuk desteklerinde, hazrgiyim ve konfeksiyon ithalatnda
uygulanan vergilerden elde edilen kaynaklardan yararlanlmas
gerektiine iaret eden Bar Kocagöz, u bilgileri verdi: "Pamuk
çiftçileri, urettikleri pamuk miktarna endekslenecek ust limitli
mazot ihtiyaçlar orannda, bu uretime ilikin mazot fatura tutar-
lar uzerinden ödenecek ek primlerle desteklenmelidir. Pamuk
uretiminde en buyuk maliyet unsuru mazot gideridir.
Çiftçilerimizin mazot giderleri benzer iklim ve toprak koullarna
sahip kuresel rakiplerinden kat ve kat fazladr. Bu nedenle çiftçi-
lerimiz rakiplerinden çok daha fazla verim almasna ramen
uluslararas rekabette yenik dumektedir.
Gubre, ilaç ve makine bata olmak üzere, üretim girdilerinden al-
nan KDV oranlarnn %1 seviyesine çekilmesi stopaj tahakkuku ile
vergisini ödeyen, ancak KDV hesab tutmayan ureticiler için daha
adaletli olacaktr."
34 www.tekstilteknoloji.com.tr
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43